Concentration

Speaking chủ đề Concentration

Chủ đề về sự Tập Trung “Concentration” thường xuyên xuất hiện gần đây trong phần thi IELTS Speaking. Trái ngược với sự tập trung chính là sự sao nhãng “Distraction”, và các câu hỏi thường xoay quanh chủ đề làm sao để tập trung tốt hơn. Cùng SIGMA Academy học từ vựng và các ý tưởng xoay quanh chủ đề “Concentration” này nhé.

PART 1

I really need to stay focused when I’m working or studying. Deep concentration helps me perform better as I can complete tasks more quickly and with fewer mistakes.

  • stay focused ≈ keep concentrating ≈ maintain concentration (tập trung): focus one’s attention or mental effort on a particular object or activity.
  • deep concentration ≈ high concentration ≈ full attention ≠ poor concentration (sự tập trung cao độ).
  • to perform (thể hiện, thực hiện): to do something (a job, task) in a satisfactory or expected way.

Nội dung này dành cho thành viên Tiêu chuẩn trở lên. Vui lòng đăng nhập/ đăng ký thành viên để xem.

(This content is for Standard members and above only. Please log in/ register to read).

Nội dung này dành cho thành viên Tiêu chuẩn trở lên. Vui lòng đăng nhập/ đăng ký thành viên để xem.

(This content is for Standard members and above only. Please log in/ register to read).

Nội dung này dành cho thành viên Tiêu chuẩn trở lên. Vui lòng đăng nhập/ đăng ký thành viên để xem.

(This content is for Standard members and above only. Please log in/ register to read).